cz

S námi se v oddlužení neztratíte

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARRIET s.r.o.

Společnost je zapsaná u obchodního rejstříku KS v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 25394, se sídlem Pokratická 545, 412 01 Litoměřice, IČO: 28067584

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARRIET s.r.o. ( dále VOP ) vymezují vztahy mezi fyzickou osobou, která požádá o poskytnutí peněžních prostředků, až do výše celkového úvěrového rámce. Fyzická osoba ( dále klient/ka ) je navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru ( dále také jen smlouvy ) dle § 497 a násl. Obchodního zákoníku ( ObZ ) a po přijetí návrhu HARRIET s.r.o. je dlužníkem z této individuálně sjednané smlouvy. HARRIET s.r.o. je ve vztahu ke klientovi osobou, které je návrh určen, a která je po přijetí návrhu věřitelem z této smlouvy.

2. Návrh na uzavření smlouvy

a) Klient je povinen sepsat na předem schváleném formuláři společností HARRIET s.r.o. žádost o poskytnutí úvěru ( dále jen žádost ) a to buď telefonicky se zaměstnanci nebo spolupracovníky HARRIET s.r.o., nebo osobně v sídle společnosti. Klient, příp. jeho partner předáním návrhu na uzavření smlouvy a/nebo žádosti klientem HARRIET s.r.o., dává souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých ( tedy i osobních ) údajů za podmínek uvedených v prohlášení klienta před uzavřením smlouvy, ve smlouvě o úvěru či VOP. K jejich ověření je nutno doložit originály dokladů, které uváděné údaje obsahují, pokud je HARRIET s.r.o. vyžaduje.

b) Žádost/Smlouvu o poskytnutí úvěru klient po jejím řádném vyplnění, označení datem a podepsání klientem, doručí buď přímo, nebo nepřímo korespondenční cestou do sídla společnosti HARRIET s.r.o..

c) Až do přijetí návrhu společností HARRIET s.r.o., jej může klient odvolat stejným způsobem, jakým jej společnosti HARRIET s.r.o. předal. Dnem odvolání návrhu je den, kdy klient sdělil své rozhodnutí společnosti HARRIET s.r.o.. Odstoupení od návrhu je možné realizovat pouze písemným oznámením, zaslaným formou doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti HARRIET s.r.o., Pokratická 545, 412 01 Litoměřice.

d) HARRIET s.r.o., sdělí klientovi přímo nebo nepřímo korespondenční cestou své rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout návrh. HARRIET s.r.o. není povinna své rozhodnutí zdůvodňovat a v této souvislosti vůči ní nelze uplatňovat žádné nároky.

3. Přijetí návrhu a vznik smlouvy

a) Přijetím návrhu, a tedy okamžikem vzniku smlouvy, je ve smyslu § 275 odst. 4 ObZ. odeslání písemného oznámení přijetí adresovaného klientovi nebo převedení peněžních prostředků odpovídajících výši úvěru nebo jeho dohodnuté části uvedené v návrhu na účet klienta nebo jiným dohodnutým způsobem dle dispozic klienta ( čerpání úvěru ). Převedením peněžních prostředků se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odeslání z účtu společnosti HARRIET s.r.o.. Předáním návrhu klient výslovně žádá, aby společnost HARRIET s.r.o. zahájila plnění dle smlouvy současně s jejím vznikem, neurčí-li v návrhu jinak.

b) Vznik smlouvy potvrdí společnost HARRIET s.r.o. klientovi písemně.

4. Garance ( dále jen jistina )

a) Současně s odesláním/předáním návrhu, klient prokáže garanci schopnosti splácet požadovaný úvěr a to formou složení vratné jistiny ve výši  jedné měsíční splátky viz. bod B) návrhu. Jistinu klient složí na bankovní účet společnosti HARRIET s.r.o., který klientovi bude sdělen při žádosti o poskytnutí úvěru. Jako variabilní symbol klient použije číslo návrhu. Platba bez uvedení správného variabilního symbolu nemusí být považována za uhrazenou. Platba nemusí být považována za hrazenou rovněž v případě, že je na bankovní účet společnosti HARRIET s.r.o. připsána v nižší než-li sjednané výši. Dojde-li k doručení návrhu klientem společnosti HARRIET s.r.o. a nebude-li složena jistina, nebude návrh akceptován.

b) Nedojde-li ke vzniku smlouvy přijetím návrhu z důvodu nesplnění vnitřních kritérií společnosti HARRIET s.r.o., je společnost HARRIET s.r.o. povinna poukázat klientovi na jeho účet uvedený v návrhu složenou jistinu dle odst. a) tohoto článku, do 10-dnů ode dne, kdy klienta vyrozumí o nepřijetí návrhu.

c) Dojde-li k uzavření smlouvy, bude složená jistina poukázána klientovi do 10-ti dnů po úplném splacení veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy.

5. Podmínky pro podání žádosti a souhlasy udělené společnosti HARRIET s.r.o.

(podmínky pro podání žádosti o úvěr prostřednictvím prostředků dálkové a písemné komunikace)

a) Žadatel o úvěr ( dále jen klient ) tímto stvrzuje, že všechny údaje uvedené v žádosti/návrhu na uzavření smlouvy jsou úplné a pravdivé a zmocňuje tímto společnost HARRIET s.r.o. k jejich ověření a provedení dalších zjištění v souvislosti se schválením úvěru.

b) Klientovi nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po splnění všech podmínek a předložení požadovaných dokumentů.

c) Klient výslovně prohlašuje, že není účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího řízení nebo správního řízení, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho podnikatelskou činnost nebo jeho finanční postavení, zejména schopnost plnit závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo jiného ujednání uzavřeného v souvislosti s ní, a podle vědomí žadatele žádný takový soudní spor, rozhodčí či správní řízení nehrozí.

d) Klient/ka čestně prohlašuje, že:

- nebyl/ pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, jehož podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku – ohledně kterékoli osoby uvedené žádosti / návrhu nebyl:

- prohlášen konkurz

- nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací nebo jakékoli jiné soudní řízení

- nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek klienta pro nedostatek jeho majetku

- neprobíhá likvidace

- neexistují v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky

- nedošlo v posledních třech letech k disciplinárnímu potrestání podle zvl. předpisů upravujících výkon odborné činnosti

- neexistuje splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

e) Klient výslovně souhlasí s tím, že společnost HARRIET s.r.o. má právo odmítnout uzavření smlouvy i v případě, že žadateli byla požadovaná půjčka prostřednictvím prvotního posouzení schválena, a to zejména v případě, kdy společnost HARRIET s.r.o. zjistí, že žadatel nedodržuje podmínky již zřízených produktů u společnosti HARRIET s.r.o. nebo kterákoli informace v žádosti / návrhu je nepravdivá, neúplná, nesprávná nebo zavádějící nebo je žadatel v prodlení se splněním jakéhokoliv závazku vůči třetí osobě, o kterém společnost HARRIET s.r.o. písemně neinformoval ( viz. žádost / návrh o poskytnutí úvěru ).

f) Souhlas s úvěrem prostřednictvím prvotního posouzení znamená pro žadatele pouze předběžný souhlas, společnost HARRIET s.r.o. má právo takovouto žádost zamítnout.

g) Klient Souhlasí s tím, aby společnost HARRIET s.r.o. využívala jakékoliv komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštu, spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů, umožňujících přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mu byly zasílány jakékoliv nabídky, informace ohledně jeho vztahu se společností HARRIET s.r.o. včetně upomínek, informací a výpisu z účtu nebo jiné evidence.

h) Veškeré další související výdaje spojené se žádostí o úvěr ( korespondence, náklady na zajištění dokumentace k úvěru atd. ) nese klient a to bez ohledu na to, zda mu bude úvěr poskytnut.

i) Klientovi mohou při komunikaci se společností HARRIET s.r.o. vzniknout dodatečné náklady spojené s použitím prostředků dálkové komunikace ( poštovné, náklady na fax, telefon apod. ), tyto náklady nese klient.

6. Další ujednání

a) Klient se zavazuje předat společnosti HARRIET s.r.o. potřebné informace a podklady a to i dodatečně na základě písemné výzvy ze strany společnosti HARRIET s.r.o. a to do termínu určeného společností HARRIET s.r.o. v písemné výzvě. Nebudou-li do stanoveného termínu určeného v písemné výzvě požadované informace a podklady předány, může to mít za následek nepřijetí návrhu a neuzavření smlouvy a to se zaviněním ze strany klienta. V takovémto případě jsou klientovi současně se zasláním vyrozumění o nepřijetí návrhu na uzavření smlouvy vyúčtovány veškeré náklady spojené se zpracováním jeho žádosti, dle platného ceníku služeb, které budou odečteny ze složené jistiny. Ceník služeb společnosti HARRIET s.r.o., je klientovi přístupný na internetové adrese www.harriet.cz a dále v kanceláři v sídle společnosti HARRIET s.r.o. Klient výslovně prohlašuje, že měl a má možnost seznámit se s ceníkem společnosti a také tak učinil a uvedený dokument tak považuje za nedílnou součást VOP.

b) Dojde-li k odvolání návrhu klientem před poskytnutím úvěru, nebo odvolá-li klient návrh z důvodu, že nemůže splnit některou z podmínek, zejména odmítne doložit požadované doklady sloužící k ověření poskytnutých údajů v návrhu, které si nemůže společnost HARRIET s.r.o. opatřit sama, jsou v takovém případě klientovi současně se zasláním vyrozumění o nepřijetí návrhu na uzavření smlouvy vyúčtovány veškeré náklady spojené se zpracováním jeho žádosti, dle platného ceníku služeb, které budou odečteny ze složené jistiny. Stejně bude postupováno i pokud nebude smlouva o úvěru v prospěch klienta realizována v důsledku selhání klienta ( nedostatečná součinnost, nepředložení požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu, klamné informace apod. ). Pokud dojde k porušení podmínek stanovených v těchto VOP, je klient taktéž povinen současně se zasláním vyrozumění o nepřijetí návrhu na uzavření smlouvy uhradit veškeré náklady spojené se zpracováním jeho žádosti, dle platného ceníku služeb, které budou odečteny ze složené jistiny .

c) Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru klientem.

d) Věřitel nenese osobní odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti věřitele, které věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Věřitel není odpovědný za způsobení případné ztráty klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněná přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů.

e) Klient má právo na odvolání návrhu na uzavření smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu a jakékoli smluvní sankce ve lhůtě než-li složí jistinu dle bodu 4. odst. a) VOP.

f) Klient vykoná své právo na odvolání návrhu na uzavření smlouvy o úvěru tím, že zašle věřiteli písemné oznámení o odvolání na adresu společnosti HARRIET s.r.o., Pokratická 545, Litoměřice, PSČ: 412 01.

g) Odvolání návrhu na uzavření smlouvy o úvěru je účinné vůči věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení věřiteli.

h) Klient je v odvolání návrhu na uzavření smlouvy o úvěru povinen uvést

o jméno, příjmení a rodné číslo klienta

o datum oznámení o odvolání

o podpis klienta

i) Společnost HARRIET s.r.o., je oprávněna kdykoli bez souhlasu klienta převést svá práva vyplývající z návrhu na uzavření smlouvy o úvěru či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

7. Postup při řešení sporů

a) Veškeré spory mezi stranami v souvislosti s žádostí, návrhem nebo smlouvou o úvěru, budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo , musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.

b) Veškeré spory mezi stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím v průběhu ani po vyřešení sporu.

c) Veškeré spory mezi stranami v souvislosti se žádostí, návrhem nebo smlouvou o úvěru se účastníci smlouvy zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti na základě uzavřené rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv.d) Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.února 2013.

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jsou nedílnou součástí Žádosti/Smlouvy o poskytnutí úvěru.

Krátký odpovědní formulář

webdnes.cz
®2008 Harriet s.r.o.
TOPlist